Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359

Филиал - Кърджали e териториално-изнесена структура на
Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски” – София.
Той е неделимо звено на Университета и обучава студенти в образователно-квалификационна степен на висшето образование “бакалавър”.


ГРАФИК ЗА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА
ПРОМЯНА НА КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

 Уважаеми колеги,

Във връзка с удължаване срока на действие на въведените мерки с цел ограничаване на COVID-19, се удължава зимен семестър на учебната 2020/2021 г. до 29.01.2021 година.

  Учебните занятия за посочения период се провеждат в електронна среда.

  Актуализира се Календарния график на учебните занятия за първи и втори семестър на 2020/2021 учебна година.

Редовно обучение:

  28.09.2020 г. – 29.01.2021 г. вкл. – Зимен семестър

  01.02.2021 г. – 14.02.2021 г. вкл. – Редовна изпитна сесия зимен семестър

  22.02.2021 г. – 04.06.2021 г. вкл. – Летен семестър

  07.06.2021 г. – 20.06.2021 г. вкл. - Редовна изпитна сесия летен семестър

Задочно обучение:

  01.02.2021 г. – 21.02.2021 г. вкл. – Очни занятия зимен семестър

  22.02.2021 г. – 14.03.2021 г. вкл. – Редовна изпитна сесия зимен семестър

  07.06.2021 г. – 17.06.2021 г. вкл. – Очни занятия летен семестър

  28.06.2021 г. – 10.07.2021 г. вкл. - Редовна изпитна сесия летен семестър


ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Уважаеми колеги,

Преустановява се присъствен учебен процес във Филиал Кърджали на  МГУ „Св. Иван Рилски” за периода от 28.11.2020 г. до 21.12.2020 г..

Занятията за посоченият период се провеждат онлайн. Лекциите и упражненията  протичат по графика на учебните занятия на МГУ „Св. Иван Рилски” – гр. София.


СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
Срок за подаване на документи за стипендии за зимен семестър: 19.10.2020г - 23.10.2020г. включително.
Документи, удостоверяващи доходи не се изискват.

http://www.mgu.bg/new/main.php?menu=3&submenu=72

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

ОЧНИ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР:

28.09.2020 Г. - 15.01.2021 Г. - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

18.01.2020 Г. - 07.02.2021 Г. - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ.

ИЗПИТ ПО "МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА" - ЛИКВИДАЦИЯ

НА 25.09.2020 Г. ОТ 10.00 ЧАСА - ЛИКВИДАЦИОНЕН ИЗПИТ ПО "МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА", ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ КТИД, АИУТ И ЕЕЕО.

Изпит по дисциплината "Визуално програмиране"
На 23.09.2020 г. от 10.00 часа ще се проведе изпит по дисциплината "Визуално програмиране".


Поправителен изпит по "Основи на програмирането"

На 23.09.2020 г. от 10.00 часа ще се проведе изпит по дисциплината "Основи на програмирането"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ РПИ

НА 07.10.2020 Г. ОТ 10.00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ РПИ.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ - 05.10.2020 Г..

Поправителен изпит по "Оптимизация на технологични обекти"

На 23.09.2020 година от 10.00 часа ще се проведе изпит по дисциплината "Оптимизация на технологични обекти"

Поправителен изпит по "Микропроцесорна техника"

На 21.09.2020 г. от 10.00 часа ще се проведе изпит по "Микропроцесорна техника".