Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359

Филиал - Кърджали e териториално-изнесена структура на
Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски” – София.
Той е неделимо звено на Университета и обучава студенти в образователно-квалификационна степен на висшето образование “бакалавър”.


ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТЪР

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ДА ОСТАВЯТ СТУДЕНТСКИТЕ СИ КНИЖКИ ЗА ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТЪРА В УЧЕБЕН ОТДЕЛ ИЛИ ПРИ ТЕХН. СЪТРУДНИК НА ФИЛИАЛА!

СТУДЕНТИТЕ С НЕ ЗАВЕРЕН СЕМЕСТЪР НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО ИЗПИТ!

КРАЕН СРОК – 13.01.2020 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/


ПРЕДАВАНЕ НА КУРСОВИ ЗАДАЧИ

Предаване на курсови задачи по „Техническо документиране” ЕЕЕО – І редовно обучение на 09,01,2020 г. 10,00 часа;

Предаване на задачи по „Теоретична механика” ОРС – ІІ редовно обучение и „Техническа механика” – ЕЕЕО – ІІ редовно обучение на 09,01,2020 г. 11,00 часа.


ГРАФИК ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА.
Примерни задачи и конспект за ДИ - КТИД
Конспект за държавен изпитна специалност Компютърни технологии в инженерната дейност