ТЪРСЕНЕ

ЕГН:

*5-ти курс важи за РПИЗ

КТИД - Компютърни технологии в инженерната дейност
ОРС - Обогатяване и рециклиране на суровини
АУИТ - Автоматика, информационна и управляваща техника
РПИ - Разработване на полезни изкопаеми
РПИЗ - Разработване на полезни изкопаеми - задочно

rum_kara@abv.bg