Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
История

   Филиал  -  Кърджали на МГУ “Св. Иван Рилски”– София е правоприемник на Колеж по минно дело – гр. Кърджали. Колежът е създаден като Полувисш институт по минно дело и металургия  /ПИМДМ/  - гр. Кърджали към Висш минно-геоложки институт /ВМГИ/ - гр. София.

   С Постановление № 16 на Министерски съвет от 27.01.1997 г. ПИМДМ – Кърджали се преобразува в Колеж по минно дело - Кърджали в структурата на Минно - геоложки университет ”Св. Иван Рилски” - София, със следните специалности:

         а/ Разработка на полезни изкопаеми /РПИ/
         б/ Минерални технологии /МТ/

    С решение на Академичния съвет на МГУ - София от учебната 2001/2002 г. в Колеж по минно дело започва обучение на студенти по специалността “Автоматика, информационна и управляваща техника” /АИУТ/,  от учебната 2003/2004 г. започва обучение по специалността “Компютърни технологии в инженерната дейност” /КТИД/, от учубна 2011/2012 г.  започва обучение по специалността "Управление на ресурси и производствени системи" /УРПС/.

   С Постановление №151 от 12.06.2009 г. на Министерски съвет Колеж по минно дело – Кърджали се преобразува във Филиал - Кърджали, в структурата на Минно-геоложки университет (МГУ) „Св. Иван Рилски“ – София.