Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
Материална база

Наличната материална база на Филиала е подходяща за осигуряване на учебния процес по специалностите, по които обучава.

Наличният сграден фонд, специализираните лаборатории и необходимото оборудване, както и работата на всички преподаватели и служители, в съответствие с изискванията на Системата за качество на обучение на МГУ, са залог за качествено обучение на студентите.

Филиал – Кърджали се помещава в сграда, предоставена за безвъзмездно ползване от Община Кърджали.

Филиалът разполага с 11 аудитории, лаборатории към всички специалности, 5 компютърни зали, като единият е оборудван с необходимата техника за дистанционно обучение.

Библиотеката на Филиала разполага с добре оформени фондове от учебна и научна литература за съответните специалности.

В библиотеката се получават научни издания от периодичния печат, подпомагащи подготовката на студентите и се ползва компютърна конфигурация и принтер. Библиотеката е в постоянен обмен на учебно-научна литература с университетската библиотека.

Студентите от Филиала имат на разположение и електронна библиотека с он-лайн връзка с библиотеката на МГУ в София. Има осигурен достъп до научните бази Science Direct и Scopus.

За осигуряване на съответствие между учебния процес и съвременните изисквания и стандарти, част от лабораторните и практически упражнения, както и задължителните практики се провеждат в предприятия и фирми от съответното професионално направление.

Този подход дава много добри резултати при обучението на студентите. Фирмите, в които има изградени традиции в тази насока са: ТЕЦ “Марица-изток” 1,2,3; Комплекс “Мини Марица-изток”; “Горубсо-АД“; “Рудметал АД“ – Рудозем; “Челопеч – майнинг” АД,  „Ес енд Би Индъстриъл Минералс” АД („Бентонит”) - Кърджали и др.