Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
Реализация на наши студенти

Реализацията на завършилите бакалаври-инженери е преди всичко в сферата на минната промишленост, най-вече в предприятията, с които Филиалът има традиционни връзки: “Горубсо-Кърджали“АД; “Ес енд Би Индъстриъл Минералс” АД („Бентонит”); ”Рудметал“ АД – гр. Рудозем; “Горубсо-Златоград“ АД; “Мини-Марица изток“ ЕАД - гр. Раднево: Рудник  ”Трояново-север”, “Трояново-1“, “ Трояново-3“, Рудник “Чала“ - с. Горно Брегово, “Горубсо” - Мадан, “Мини-Бобовдол“ ЕАД. Непрекъснато нараства броят на завършилите студенти, работещи като инженери  в кариери за добив на строителни и облицовъчни  материали; в предприятия, несвързани с минно-добивната промишленост; в общински, областни и държавни административни служби.