Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
Мисия, визия и цели

Филиал – Кърджали на МГУ „Св. Иван Рилски“ – София служи на своите студенти и ги разглежда като фокус на своето съществуване. Дипломата, която завършилите студенти получават, е сертификат за изпълнението на неговата мисия.

Като висше училище, Филиалът е призван да формира високообразовани личности, които да водят обществото към един по-съвършен и хуманен свят.

  Това означава:

  1. Да подпомага цялостно интелектуалното развитие на своите студенти, да развива тяхната грамотност в най-широк смисъл, като задава високи стандарти за духовен живот в условията на новия свят на знанието и информацията.

  2. Да предоставя на своите студенти знания и умения за решаване на проблемите на настоящето и бъдещето в областта на инженерството и технологиите чрез усъвършенстване на методите на обучение посредством хармоничен комплекс от класически и съвременни академични дисциплини, съчетани с практическо обучение.

  3. Да подкрепя мотивацията на своите студенти да продължат образованието през целия си живот, което да осъвременява и конкретизира на академично равнище техните знания и умения, синхронно с потребностите на практиката.

  4. Да поддържа и развива високо ерудиран академичен състав от изявени, национално и международно признати преподаватели.

Филиалът приема за свои цели:

  1. Да развива възможностите на своя академичен състав за иновативно партньорство с бизнеса, публичните администрации и международната академична общност, да създава условия и подпомага разработването и разпространението на интелектуален изследователски продукт, с който да съдейства за развитието на  устойчиво развиващо се  общество.

  2. Да поощрява у преподавателите стремежа да се служи на университета в толерантна и плуралистична академична общност.

  3. Да подкрепя и развива високо квалифициран административен състав, отговорно работещ за осъществяване на мисията и целите на Филиала.