Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ

ФИЛИАЛ - КЪРДЖАЛИ:

Приема студенти за ОКС “бакалавър”- редовно обучение  през учебната 2014/2015 година по следните специалности:

1. Обогатяване и рециклиране на суровини - ОРС.

2. Управление на ресурси и производствени системи - УРПС.

3. Автоматика, информационна и управляваща техника - АИУТ.

4. Компютърни технологии в инженерната дейност - КТИД.

5. Разработване на полезни изкопаеми  /редовно и задочно обучение/ - РПИ.

Как се кандидатства във Филиала?

Уважаеми кандидат-студенти,

През 2014 г. Вие може да станете наши студенти чрез една от следните възможности (по Ваш избор):

1. С оценката от държавен зрелостен изпит (матура) по:

Български език и литература; Математика; Информатика; Физика; Чужд език; География; Химия; Биология. Отнася се включително и за завършили преди 2008 г.

2. С оценката от защита на дипломна работа (теория на специалността, практика по специалността);

3. С оценка от положен  конкурсен изпит (тест, комбиниран тест) по математика в МГУ или друго висше училище;

4. С оценката от положен кандидат-студентски изпит по математика във Филиала. Изпитът ще се проведе на 06.09.2014 година.

НОВО ЗА ПРИЕМ 2014

За 30% от местата в ОКС „бакалавър” (редовно обучение) се състезават помежду си следните категории кандидат-студенти:

1. Завършилите професионални гимназии по специалности от професионални направления, съответни на професионалните направления, по които МГУ обучава.

2. Финалистите от националните кръгове на състезания (олимпиади) по професии от професионални направления, съответни на професионалните направления, по които МГУ обучава.

Подаване на документи за кандидатстване:

До: 05.09.2014 г.

Необходими документи:

- Заявление  - декларация (приложение 2 от справочника на МГУ)

- Диплома за средно образование (оригинал и копие)

- Такса за кандидатстване.

Класиране:

Филиал - Кърджали ще обяви три класирания, всяко от които последвано от  период за записване на класираните кандидат-студенти. На трето класиране участват само некласираните до момента кандидат-студенти.

Кандидат-студентският изпит по математика ще се проведе на 06.09.2014 година от 09.00 часа в сградата на Филиала. Желаещите да се явят  на изпита трябва да заемат местата си в залите до 08.30 часа.