Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
Обучение

Във Филиала се обучават студенти по пет акредитирани специалности:


            - ”Автоматика, информационна и управляваща техника”
            - “Компютърни технологии в инженерната дейност”
            - “Обогатяване и рециклиране на суровини”
            - ”Разработване на полезни изкопаеми”
            - „Управление на ресурси и производствени системи”
с четиригодишен срок, редовна форма на обучение и специалност ”Разработване на полезни изкопаеми” с четиригодишен срок, задочна форма на обучение.
            Тези специалности са от акредитираните за МГУ “Св. Иван Рилски” професионални направления:
            - Електротехника, електроника и автоматика
            - Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
            - Общо инженерство.

         

  В посочените специалности се подготвят инженерни кадри за региона и страната, с възможности за работа в минния добив и преработването на суровини и техногенни отпадъци, икономиката, автоматизираното и компютъризирано управление на процеси и машини, общински, регионални и държавни администрации.

           Обучението по всяка специалност е по учебни планове и програми, разработени от съответните профилиращи катедри на МГУ, утвърдени от Академичния съвет на МГУ и напълно съответстващи на Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на образователно - квалификационна степен ,,Бакалавър‘‘.


           Стриктно се прилага системата за поддържане на качеството на обучението и системата за натрупване и трансфер на кредити. Над 70 % от лекциите се четат от хабилитирани преподаватели на щат в МГУ.
           Местоположението на Филиала е предпоставка за по-лесен достьп на млади хора от Тракийско-Родопския регион до висше образование, сьобразно финансовите им вьзможности. Завършилите Филиала могат да продължат обучението си в магистърски програми на МГУ или други ВУ   с инженерна насоченост.