Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
Проект електронно обучение

 Проект: „Разработване и апробиране на електронните форми на дистанционно обучение и внедряване на Единна университетска система за дистанционно обучение“.

Цели на проекта:

• Разработване и внедряване на единна университетска система за дистанционно обучение (ЕУСДО), която да включва подсистема за управление на обучението, за управление на знанието, електронни хранилища за документи, нова версия на съществуващата виртуална библиотека и система за осигуряване на контрол по качеството;

• Повишаване компетентността и уменията на преподавателския, административния и техническия персонал на университета за работа с електронни форми на дистанционно обучение чрез провеждане на целеви обучения;

• Привличане и включване на студенти в електронни форми на дистанционно обучение, провеждани във висшето учебно заведение.

Линк към сайта на проекта:

http://coordinatorproekt.wix.com/elearning