Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
Мобилност за преподаватели по „Еразъм +“

Преподавателска мобилност с цел обучение

Дейността подкрепя професионалното развитие на преподавателски и непреподавателски състав под формата на обучителни семинари, периоди на наблюдения в партньорски институции или други организации в чужбина.
Преподавателската мобилност може да бъде с продължителност от 2 дни до 2 месеца.

Преподавателска мобилност с цел преподаване

Този тип мобилност позволява на преподаватели и служители на висши учебни заведения или предприятия да преподават в партньорска институция в чужбина.

Преподавателската мобилност може да бъде с продължителност от 2 дни до 2 месеца.

Проекти за преподавателска мобилност с цел обучение или с цел преподаване могат да реализират:

-  изпращащи и приемащи организации, които са висши учебни заведения, притежаващи Еразъм Харта за висше образование;

-  държавни или частни организации активни на пазара на труда или в сферата на образованието, обучението и младежта.

МГУ „Св. Иван Рилски“ притежава „Еразъм Харта“ за висше образование.

Повече информация можете да прочетете на:

http://www.hrdc.bg/