Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
Програма „Студентски практики“

Цели на програмата:

-  да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;

-  да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;

-  да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;

-  да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;

-  да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;

-  да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;

-  да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Линк към сайта на програмата:

  http://praktiki.mon.bg/sp/