Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
Студентска мобилност Програма „Еразъм+“

Студентска мобилност Програма „Еразъм+“

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013 г.: Програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.

Програмата се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта. Тя подкрепя дейности в сферата на:

-  училищното образование;

-  висшето образование;

-  професионалното образование и обучение;

-  образованието за възрастни;

-  младежкия сектор.

МГУ „Св. Иван Рилски“ притежава „Еразъм Харта“ за висше образование.

Линк към сайта на програмата:

http://www.hrdc.bg/%D1%81%D1%82%D1%80/%D0%95%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%BC-81

Проектите за образователна мобилност насърчават транснационалната мобилност на обучаеми (студенти, млади хора и доброволци) и на обучители (университетски преподаватели, младежки работници и лица, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта). Повече информация можете да прочетете на:

http://www.hrdc.bg/ed_files/file/obraz_mobKA1.pdf