Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
Студентски стипендии

Всяка учебна година студентите във Филиала могат да получават социални стипендии и помощи за нуждаещите се, както и стипендии за отличен успех или европейски награди, ако отговарят на необходимите критерии. За повече информация: тел. 0361/61788