Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
РПИ

 Специалност  “Разработване на полезни изкопаеми” подготвя  инженери - технолози, строители, проектанти, изследователи, мениджъри и преподаватели в областта на минното дело.

  Завършилите специалността могат да се реализират като:

- Ръководители на производствено-технологична и организационно-управленска дейност в областта на: добива на полезни изкопаеми по открит, подземен и подводен начин; разработването и рекултивацията на рудници и кариери;

- Ръководители на административно-стопанската дейност в миннодобивните, обогатителните и геолого-проучвателните предприятия за добив, транспорт и разпределение на нефт и природен газ;

- Технолози в минно-строителни и минно-добивни предприятия;

- Ръководители на служба “Вентилация” и “Безопасност на труда”;

- Ръководители на смяна и минен участък;

- Участници в ръководството на предприятията за очистване на твърди, течни и газообразни замърсители в промишлените комплекси и др.

- Проектанти и консултанти в научни и проектантски организации;

- Ръководители и изследователи при изучаване на нормите за безопасна експлоатация на минните изработки и обектите на гражданските комуникации (метрополитен, тунели, откоси на терени, хранилища, хидротехнически съоръжения);

- Преподаватели в средни професионални училища, експерти в организации с контролни и разпоредителски функции (инспекция по безопасност на труда, охрана на земните недра, охрана на околната среда, мониторинг и други);


Учебен план на редовно обучение

Учебен план на задочно обучение