Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
ОРС

 Специалността  “Обогатяване и рециклиране на суровини” подготвя завършилите:

- да анализират и оценяват геоложките и минерало-технологичните условия на конкретните обекти, да разработват технологии и управленски проекти и планове в областта на обогатяването и рециклирането на суровините;

-  да проектират и ръководят технологичната дейност в промишлени обекти за преработване на руди на черни, цветни, редки и благородни метали, въглища, индустриални минерали, строителни и скално-облицовъчни материали;

- да ръководят административно - стопанската дейност в миннодобивните, обогатителните и геолого-проучвателните предприятия за добив, транспорт и преработване на рудни и нерудни полезни изкопаеми;

- да участват в ръководството на предприятията за очистване на твърди, течни и газообразни замърсители в промишлените комплекси и др.

- да ръководят персонал със средно образование и административно-стопанската дейност в заводи,  инсталации и съоръжения за преработка и оползотворяване на твърди и течни индустриални и битови отпадъци и да подпомагат дейности в областта на екологията и опазване на околната среда;

-  да ръководят служба “Безопасност на труда”;

- да заемат длъжности като технолози и организатори в производствено-техническата и планово-икономическата служба към обогатителните фабрики;

Завършилите специалността могат да намерят реализация в предприятия за преработване на руди на черни, цветни, редки и благородни метали; сепариране и обогатяване на въглища; брикетиране на въглища, органични отпадъци и други материали; агломерация и пелетизация на концентрати в металургичното производство; добив и преработка на нерудни полезни изкопаеми; добив на класирани инертни материали; подготовка на суровините в циментовата, вародобивната, керамичната, фармацевтичната, химическата и други промишлености; рециклиране на техногенни отпадъци; очистване на почви от различни замърсители, очистване на води и въздух.

Учебен план на редовно обучение