Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
АИУТ

Специалността “ Автоматика, информационна и управляваща техника”  подготвя завършилите: 

  - да проектират, изграждат и експлоатират системи за управление и автоматизация, базиращи се на съвременни компютърни и информационни технологии;

- да ръководят административно-стопанската дейност в минно-добивните, обогатителните и геолого-проучвателните предприятия за добив и транспорт на нефт и природен газ;

- да участват в ръководството на предприятията за очистване на твърди, течни и газообразни замърсители в промишлените комплекси и др.

- да участват в ръководството на персонала със средно образование и квалифицираните работници по монтажа, настройката, експлоатацията и ремонта на системите за автоматизация на технологичните и информационни процеси;

- да се реализират в инженерингови организации и фирми за изграждане, експлоатация, дистрибуция и ремонт на компютъризирани информационни и управляващи устройства и системи. 

Перспективите на специалността се определят от нейната универсалност. Завършилите инженери могат успешно да работят в области, в които се разработват съвременни автоматизирани системи. В условията на конкуренция и пазарно стопанство са изключително полезни и търсени инженерите с технически знания и практически умения в областта на автоматизацията.

Учебен план на редовно обучение