Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
КТИД

 Специалността “Компютърни технологии в инженерната дейност ”  подготвя завършилите:

- да прилагат, поддържат и експлоатират компютърни системи в областта на информационното обслужване на производствената и административна дейност, както на геолого-проучвателни, минно-добивни и преработвателни предприятия, така и на предприятия от всички останали области на промишлеността, стопанската и административна дейност;

- да работят в инженерингови организации и фирми за: разработване на специализиран софтуер; инсталиране и поддържане на компютърни мрежи и комуникационни съоръжения; създаване и обслужване на големи бази данни и мултимедийни продукти;

- да реализират системно, информационно, алгоритмично и програмно осигуряване в проектантските организации; да участват при разработване, внедряване и адаптиране на системи за автоматизирано проектиране;

- да разработват и тестват системно и информационно осигуряване, специализиран софтуер в среда Интернет и системи за автоматизирано проектиране и за събиране и обработване на геолого-географски данни.  

Завършилите специалността могат да работят във фирми с различни дейности, като се занимават основно с проектирането, реализирането, експлоатацията и поддръжката на съвременни компютърни системи и технологии.Учебен план на редовно обучение