Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
УРПС

Специалност “ Управление на ресурси и производствени системи”  подготвя завършилите:

-  за отговорната и привлекателна в съвременното високо технологично и  информационно общество професия  «ИНЖЕНЕР-МЕНИДЖЪР»;

-  да управляват геолого-проучвателни, минно-добивни и преработвателни дейности в съответствие с конкретните условия за функциониране на бизнеса;

- да управляват процесите за комплексното и дълбочинно оползотворяване на невъзстановимите природни ресурси и наличната техногенна суровинна база в съответствие с изискванията за опазване на околната среда и концепцията за устойчиво развитие;

-  да участват в оперативното управление на фирмена дейност и извън минния сектор.

Учебен план на редовно обучение